DIPROJEKE TŠA RENA TŠA BOITHABIŠO

Boithabišo

Kemonokeng ya sehlopha sa kgwele ya maoto

Ka ge boithabišo e le ye nngwe ya dintlha tša bohlokwa leanong la Lebalelo, mokgatlo o eme nokeng dihlopha tše hlano tša selegae tša kgwele ya maoto. E file dihlopha tše diphuthelwana le dieta. Ye ke karolo ya mananeo a Lebalelo a go thekga le go hlabolla baswa.

Kago ya lebala la kgwele ya maoto

Go oketša thekgo ya dihlopha tša kgwele ya maoto, Lebalelo e ikanne go aga mabala a kgwele ya maoto metseng ya tikologo ya yona.