DITŠHABA TŠA METSEMABAPI

Ditšhaba tša rena tša Metsemabapi

Mafarahlahla a Lebaleo a ikadile sebakeng se e ka bago dikilomitara tše 110 go bapela le mokokotlo wa ka Bohlabela mo Profenseng ya Limpopo gomme a akaretša metse mabapi ya tekanyo ya dikilomitara tše 105. Metsemabapi ye e akaretša batho ba fapanego, ba ditšo tše fapanego le metsana e fapanego.

Batho ba bantšhi ba metsemabapi ba itemogela ditlhotlo tše dintši; go swana le tlhokego ya mešomo, HIV/AIDS, tlhokego ya mohlagase, bokgole bja mabenkele goba dijo, gammogo le tlhaeletšano ya go fokola ya megala.

Go fihlelela maikaelelo a yona, Lebalelo e kwešiša go re boitekanelo bja batho ba mo e šomago gona bo swanetše go ba ka sehloeng. Kgato ye ke ye bohlokwa go Lebalelo, gomme e sehloeng sa maikaelelo a rena a go kaonafatša botho le leruo la mo re šomelago gona. Go fihlelela se Lekgotla la Lebalelo le kgethile dikgato tše tshela:

MAATLA

MEETSE

THUTO

PHIHLELELO

BOITAPOLOŠO

TEMO

Lebalelo, ka tšhomišano le Mmušo le lehlakori la meepo, e thuša go thoma Foramo ya Tšwelopele ya Botho le Leruo, gore dikgato tše tše tshela di diragatšwe. Foramo ye ya tšhomišanommogo e tla thuša Lebalelo go tiiša tshepho ya setšhaba le go fihlelela leano la yona la Tšwelopele ya Botho le Leruo.