DIPROJEKE TŠA RENA TŠA MAATLA

Maatla

Maatla a tša Kgwebo le a Setšhaba

Maikaelelo a Lebalelo ke go oketša maatla a go mphsafatšwa gomme e dira dinyakišišo tša go šoma le ba dikgwebo le setšhaba sa tikologo ya mo e šomelago gona go diragatša se.