Molaotaelo

Molaotaelo

Molaotheo wa Mokgatlo le Tumelelano ya Maloko ya Mokgatlo e saenilwe ka 2001 mme tlhamo ya yona ya semolao bjalo ka Molawana wa Bosetšhaba wa Meetse Nomoro ya 36 of 1998, wa ngwadišwa semmušo ka 2002. Mokgatlo o theilwe e le tlhomo ya tirišano magareng ga maloko a ikemetšego le a setšhaba. Molaotaelo wa wona e be e le go abela maloko a wona meetse a sa hlatswiwang, Kgoro ya Meetse le Dithokgwa (DWAF) le dikhampani tša Meepo tše di ikadilego ka Bohlabela. Ke ka lebaka leo Mokgatlo o sa abelego meetse a hlatswitšweng go metse mabapi. Maikarabelo a go abela setšhaba meetse a hlatswitšweng a magatleng a Bomasepala, go ya ka Molaotheo wa Afrika Borwa. Bomasepala ba ka neeletša maikarabelo a go abela setšhaba meetse go metheo ya go swana le Motheo wa Meetse wa Lebowa wa Lepelle (Lepelle Northern Water- LNW).