PUŠO

Komititaolo

Komiti ye e ka swantšhwa le Boto ya Lekgotla. E dirwa ke maloko a mahlano (5) le Molaodi Mogolo. Karolo yeo ba e bapalago ke ya go hlokomela molaotheo, leano le melawana ya mokgatlo. 

Komiti ya Ditšhelete

Komiti ye e imolla Komititaolo ka go abelwa maikarabelo a itšego. Komiti ya Ditšhelete e kopana kotara ye nngwe le ye nngwe gomme ya begela Komititaolo dintlha tše bohlokwa tša go ama mašeleng a Lebalelo. 

Komiti ya Setho le Maitshwaro

Komiti ye e filwe maikarabelo a itšego gore e thuše Komiti ya Taolo mošomong wa yona. Komiti ya Setho le Maitshwaro e kopana kotara ye nngwe le ye nngwe gomme ya begela Komititaolo dintlha tše bohlokwa tša go ama Setho le Maitshwaro.