MAIKEMIŠETŠO A RENA A BOHLOKWA

Maikemišetšo a bohlokwa a nakwana

[1-3 ya mengwaga]

Kaonafatšo ya mešomo le go hwetša tšhomišano setšhabeng ka go:

  • Tiiša Taolo 

  • Kaonafatša Tsebego ya Lebalelo 

  • Tsošološa potego setšhabeng

  • Fihlelela Botswerere bja Mešomo

  • Maatlafatša Diphetogo Bathong

Maikemišetšo a bohlokwa a lebaka la magareng

[4-7 ya mengwaga]

Go aga motheo wa go tshephega kaonafatšong ya setho le leruo mo sebakeng se re šomelago go sona ka go dira tše latelago:

  • Go godiša karolo ye e ralokwago ke Lebalelo go ageng le go hlokomeleng mafarahlahla a yona gore go be le kwano le kgotso bathong.

  • Go hloma Foramo ya Tirišanommogo Setho le Kaonafatšo ya Leruo go re maloko a yona a šomišane mmogo ditabeng tša tlhabologo le mafarahlahla. Se se direlwa go kaonafatša maphelo a batho.

Maikemišetšo a bohlokwa a lebaka le letelele

[8-25 ya Mengwaga]

Re be pulamadibogo thlomong ya dikgwebo tša mehuta-huta e meswa go oketša kaonafalo ya maphelo le kgolo e kgolo go fetiša ya moruo.

  • Lebalelo e šetše e thomile go lebelela menyetla ya tlhabollo ye e lego gona lefelong leo e šomelago gona.