BOITAPOLOŠO

Tsenelano ya leago ka tsela ya boithabišo e phšatla mellwane ya go se tsebane, go tšhabana le botee, tšeo di sepelelanago le kgethologanyo go ya ka semorafe gomme ya hlatloša kopano yeo e kgahlišago ditšhabeng tša go fapanafapana. Maatla a setšhaba a ikokotletše boitapološong moo batho ba ithutago ditšo le meetlo ya ba bangwe.

Mo Afrika Borwa dipapadi le boitapološo ke ye nngwe ya dintlhakgolo tša go hlomphega tša Mmušo. Batho ba ba hweditšego thekgo ye ke ba bantšhi. Profense ya Limpopo e le noši e ikgantšha ka baatlelete ba hlwahlwa go swana le Caster Semenya, Anton van Zyl, le Mbulaeni Mulaudzi, magareng ga ba bangwe. Mehuta ya boithabišo, go iketla le dipapadi e fapane go ya ka mafelo gomme e laetša maphelo le ditšo tše fapanego.

Lebalelo e kwešiša bohlokwa bja botee bja setšhaba gomme e tla tšwela pele go thekga setšhaba go ya ka dikgopelo tša sona.

Background Image credit: Brand South Africa