NEPO, PONELOPELE, MAIKEMIŠETŠO

NEPO

  • Go kaonafatša maphelo ka meetse.

PONELOPELE

  • Go ba bašomammogo le bašupatsela ba tšwelopele le tlhabologo ya setho le ekonomi tikologong ya mo re šomago.

MAIKEMIŠETŠO

  • Re dira mošomo ka polokego le botshephegi, mme ditiro le dipoledišano tša rena di pepeneneng
  • Re šoma mmogo le bohle ba ba nago le setseka le kgahlego go tše re di dirago; ka botho le tlhompho
  • Re mohlala le tlhohleletšo bathong
  • Re hlokomela dithoto tšohle tše di lego ka tlase ga tlhokomelo ya rena ka bokgwari le botswerere

RE BO MANG?

Re le Lebalelo, re Lekgotla la Bašomiši ba Meetse. Lekgotla le le bopša ke Lefapha la kgwebo meepong le Kgoro yaMeetse le Kelela Tšhila Ya Afrika Borwa. Lebalelo e hlomilwe ka 2002 ka maikemišetšo a go fana ka meetse a sego a hlatswiwa go dimaene le metsana-mabapi ya ditšhaba tše di lego ka Bohlabela bja Profinsi ya Limpopo, ka Afrika Borwa.

HISTORI YA RENA

MALOKO A RENA

MAFARAHLAHLA (INFORASTHRAKTŠHA) A RENA

Molaotaelo wa Rena

LEANO LA RENA

Go re Lebalelo le fihlelele moreromogolo wa lona, e lego ‘go kaonafatša maphelo ka meetse’, Mokgatlo wo wa Meetse o logile leano la dipoelo tša ka pela, tša magareng le tša lebaka le le telele gore e be mošomišani-mmogo wa bohlokwa go taolo ya meetse, go setšhaba le bašomiši ba phoraebete. Go feta fao, Lebalelo e ba pulamadibogo ya tlhabologo le kgodišo ya tšwelopele ya leruo tikologong yeo ba šomago gona.

Maikemišetšo a Leano la Rena

Badirammogo ba Ikgethileng

Diprojeke tša rena

Pušo

SETŠHABA

Mafarahlahla a Lebalelo a tšea naga ya go lekana dikilomitara tše 110 gomme a tswalantšha metsana e 105. Metsana ye ga e bohlokwa feela go Lebalelo, empa go tlhabologo le tšwelopele ya leruo ya Limpopo ka kakaretšo. Lebalelo e tshwenyega le go kgolelwa tlhabologong ya bophelo le tšwelelopele ya metsana ye mafarahlahla a yona a fetago go yona. Ka fao, Lebalelo e hlomile leano la diripana tše tshela le le šomišago meetse e le pulamadibogo ya tlhlabologo. Phihlelelo kgolo ye Lebalelo e e lebeletšego ke go tiišetša tshephano, setswalle le tirišano le baMeepo le Mmušo go re ba šome mmogo tlhabollong ya setho le leruo la selete se Lebalelo e šomago go sona. Se se tla tliša botswerere tiragatšong ya leano la yona la diripana tše tshela.

Ditšhaba

Maatla

Meetse

Thuto

Phihlelelo

Boitapološo

Temo

DITOKOMANE

Go bao ba kganyogago go tseba go tšwela pele ka Lebalelo le mediro ya lona, le kgopelwa go tobeletša (klika) dikonopo tše di lego mo tlase. Lebalelelo e tutuetša bao ba kganyogago go e tlamela ka dithoto gore ba hwetše tshedimišo ka dithentara tšeo di tlago le mekgwa yeo e tla šomišwago go di phadišetšana.

Dikgang

Direpoto Tša Ngwaga

Melawana le Dikwano

Ditokomane tša Molao le Mmušo

Ditokomane tša Diprojeke

Ditokomane tša Dithentara

BOIKGOKAGANYO

Dinyakišišo le Dipotšišo

Dinyakišišo, Dipotšišo goba ditigelo, letšetša: 012 348 4654 goba tlatša foromo ye e latelago:

Operations Office

Farm Havercroft 99KT
Modubeng
Maroke 1154

info@lebalelo.co.za
Tel: 013 216 8000

Head Office

Building A, Floor 2, 4 Daventry Street,
Lynnwood Bridge Office Park, Lynnwood Manor,
Pretoria

info@lebalelo.co.za
Tel: 012 348 4654