DIPROJEKE TŠA RENA TŠA THUTO

Thuto

Matlapa a Bohlale a theknolotši (Smart Boards)

Lebalelo e ithaopile go abela dikolo tša mo e šomago gona Matlapa a Bohlale a theknolotši.

Nal'ibali

Lebalelo e šomišana le Nal’ibali go hlohleletša tlwaelo ya go bala tikologong yeo e šomago gona. Nal’ibali ke maiteko a setšhaba a go hlohleletša bana go rata go bala ka maleme a selegae go tloga ka bo mapimpana go fihla ka bana ba thuto ya motheo. Sebakeng sa bjale Nali’bali e šoma ka diprofenseng tše 7 mo e dirišanago le dikolo, makgobapuku le ditirelo tša setšhaba go godiša lerato la go bala le diprojeke tša letheresi go akaretšwa le thekgo ya phihlelelo ya dipuku dinagamagaeng ao

Kgodišo ya dithuto tša Bokgoni

Lebalelo ga e hlohleletše feela dithuto tša bokgoni tša bašomedi ba yona, empa le tlhabologo ya setšhaba sa mo e šomelago gona. Ka 2017 Lebalelo e lefetše tlhahlo ya baithuti mo motseng ba seswai. Maikemišetšo a bjale ke go thuša ka ditšhelete tša tlhahlo ya tša kgwebo.