DIPROJEKE TŠA RENA

Diprojeke tša rena tša meetse

PROJEKE YA MEETSE YA LEPELLE (ORWRDP) ya 2-F

Lebalelo e gare e mekamekana le leano la go thuša batho le dikhampani ka maele a go aga phaephe go tloga Seteišeneng sa go pompa meetse sa Lebalelo sa Clapham go ya mo Polokwane e gogago meetse Lephekong la Olifantspoort. Se bohlokwahlokwa ke gore phaephe ye e ntshwa e tla tloša meetse go tšwa letamong le leswa la De Hoop ka Borwa go ya toropong ya Polokwane, yeo e hlokago meetse, ka Lebowa.

PROJEKE YA MEETSE YA LEPELLE (ORWRDP) ya 2-B le 2B+

Lebalelo e gare e mekamekana le leano la go thuša batho le dikhampani ka maele a go aga phaephe go tloga Letamong la Flag Boshielo ka Lebowa (Northern Limb) ka Limpopo. Maikemišetšo a phaephe ye e mphsa ke go fa meepo le batho meetse ka Masepaleng wa Mogalakwena.

Koketšo Ya Bobedi ka Borwa (Southern Extension 2)

Ka lebaka la koketšego ya meepo ye e lego ka Borwa bja mokokotlo wa ka Bohlabela, dipoledišano di gare di a kgatlampana le ba meepo ka kgonagalo ya go aga phaephe ye nngwe go bapana le Southern Extension ya bjale go e okeletša maatla.

Tlhokomelo ya Mešomo ye e Itokišeditšwego

Ka dinako ka moka, maemong a Lebalelo, Molaola Mešomo le Sehlopha sa go Beakanya ba šoma go kgonthiša gore dithoto tša Lebalelo di maemong a hlwahlwa ge di šomišwa.

Diprojeke tše ikgethilego

Lebalelo e na le leano la komana madula a bapile ge go nyakega mošomo wa tšhoganyetšo.

Dipetse

Lebalelo e bea mašeleng go thuša metsemabapi go fihlelela meetse a ka fase ga mmu ka go epa dipetse, go lokiša, go hlokomela le go akaretša diphaephe le dipompo tšeo di nyakegago go re metsemabapi e hwetše meetse.

Tlhahlošo ya Polokego

Mafarahlahla a Lebalelo a ka dithokgweng. Theknolotši ya mehleng ya lehono ya go tsebega ka 4th Industrial Revolution e thuša Lebalelo go hlokomela mafarahlahla a yona ka tsela e kaonekaone. Lebalelo e šomiša ditheknolotši tše fapafapanego go kaonafatša maemo a tša polokego.