THUTO

Thuto ye hlwahlwa ke seitshwarelelo se segolo sa tlhabologo le go bula menyetla e mekaone ya bophelo go bohle. Mo Afrika Borwa, maikemišetšo a Lefapha la Thuto ya Motheo (Department of Basic Education’s-DBE), ke go aga le go godiša thuto ya Afrika Borwa ya ngwagakgolo wa 21 (21st Century Education). Lenaneo la ‘Sekolo ka 2025’ (‘Schooling 2025’) ke lona le šušumetšago ponelopele ya thuto ka Afrika Borwa. Lenaneo le le akaretša dintlhakgolo, ditebelelo tša ka moso, gammogo le mananeo a kgethetšwego Kgoro ye go ya ka Lenaneo La Setšhaba la Tlhabologo (National Development Plan-NDP)

Lebalelo e ikemišeditše go thekga Mmušo ponelopeleng ya ‘Sekolo ka 2025’. Re ithekgile ka karolo ye re e bapalago lefapheng la tlhabollo ya tša meetse. Mokgatlo wa Bašomiši ba Meetse wa Lebalelo o kwešiša gore o swanetše go raloka karolo e bohlokwa ka go tša thuto go lebeletšwe dipalopalo tša godimo tša bana bao ba tlogelago sekolo le palo e nnyane ye e tšwelelago go matriki mo mafelong a re šomelago gona.