DIPROJEKE TŠA RENA TŠA PHIHLELO

Phihlelo

Dikantoro tša Setšhaba

Karolo ye nngwe ya go tiišetša mešomo ya Lebalelo ke go abela Dipušo Setšhaba tša Selegae, mo e šomelago gona, mphiwafeela wa dikantoro tša go šuthišwa gore di šomišetšwe mešomo ye e fapanego ya setšhaba.

Kabelo ya theknolotši ya WI-FI

Ka ge thuto e le karolo ye bohlokwa ya tlhabollo ya setho le leruo ya Lebalelo, phihlelelo ya mananeotirišo ka kabelo ya theknolotši ya wi-fi ye e tshephegago, e bohlokwa kudu. Lebalelo e dirile dinyakišišo tša phihlelelo ya wi-fi go bapana le mo go sepelago diphaephe tša yona.