MAATLA

Phihlelelo ya maatla a go rekega le go tshephega nako ye telele di bohlokwa go muruo wa naga e fe kapa e fe. Lefaseng ka moka, maatla a mehutahuta a iphihlela a lebanwe ke diphetogo tše dikgolo. Ge maatla a go tšwa go dirafša a fela le kgatelelo ya go fokotša meši ye e sa hlwekago e gola, lefase le lebelela metswedi ya maatla ao a ka mphsafatšwago.

Afrika Borwa e na le monyetla o mobotse gore e ka humelwa ka diphetogo tše gobane e swere e mengwe ya metswedi e megolo lefaseng ya maatla a go mphsafatšwa. Bomadimabe ke go re Afrika Borwa e beeleditše tšhelete e ntšhi mo maatleng a dirafša. 

Kabo ye e tšweleletšego ya maatla a hlwekilego e bohlokwa go Lebalelo le go meepo le setšhaba mo Lebalelo e nago le mešomo gona. Maloko a Lebalelo a meepo a šetše a beeletša ditšhelete godimo ga maatla a go mphsafatšwa le go dira gore mešomo ya bona e fokotše meši e sa hlwekago. Maano a maswa a Lebalelo ke go nyakišiša mekgwa ye re ka šomišanago le ba bangwe go fehleng ga maatla a go mphsafatšwa. Se se tla hola Lebalelo gore re kgone go šomiša maatla a le go abela bašomišani mmogo le maloko a setšhaba. 

Background Image credit: Micheal Brand South Africa