TEMO

Temo e kgatha tema e kgolo e bohlokwa ekonoming ya Afrika Borwa. 5% ya mešomo mo Afrika Borwa e hlolwa ke temo. Dinageng tše ntšhi tša magaeng temo ke wona mothopo o le noši wa letseno la malapa. Ka Limpopo 88,7% ya malapa e ithekgile ka temo go oketša methopo ya dijo.
Mo mengwageng ya bjale temo e ikhweditše e lebagane le mathata a go tlišwa ke phadišano ya go tšwa dinageng tša ka ntle, phetogo ya tikologo le go hloka mašeleng a tlhabollo. Ka 2018, ke fela 10% ya balemi ba ba hweditšego thušo ya tša temo. Go ba ba hweditšeng thušo ye, tlala e ile ya fokotšega ka pela.

Ka lebaka la bokgole bja metse e mengwe mo Lebalelo e šomago gona, le ka lebaka la bohlokwa bja temo, Lebalelo e beile temo setlhoeng sa Leano la yona la Tlhabollo ya Setho le leruo (SED)

Background Image credit: Brand South Africa