PHIHLELEO

Go ya ka Mokgatlo wa Ditšhelete wa Lefase, go akaretšwa mebarakeng ya lefase go tliša kgonego ya tlhabologo ya moruo ya ka bjako, tlholego ya mešomo e mekaone le phokotšo ya bohloki. Thekenolotši e raloka karolo ya bohlokwa mo go akaretšweng ga tlhabologo. Go ya ka Foramo ya Ekonomi ya Lefase, dipersente tše dingwe le tše dingwe tše lesome (10%) tša phihlelelo ya inthanete, di ka godiša moruo wa dinaga tše di sa hlabologago ka persente e tee fegelwana 2 (1,2%).

Mokgatlo wa Lebalelo o ikemišeditše go godiša ‘Phihlelelo’ ye metsaneng mabapi mo e šomelago gona. Se e tsoma go se dira ka go fihleletša kamano ya ditaba ka go thekga le go neelana ka phihlelelo ya internet le kakaretšo mebarakeng. Mokgatlo wa Lebalelo o maemong a kaone go fihleletša se ka gore mafarahlahla a wona a feta metseng yeo go sego bonolo go e fihlela ka mafarahlahla a inthanete a bjale. Godimo ga fao, ka setswalle le ba meepo le ka mananeo a lona a ditheko, Mokgatlo o na le monyetla wa go thuša borakgwebo potlana.

Background Image credit: Brand South Africa