DIPROJEKE TŠA RENA TŠA MEETSE

Water

PROJEKE YA MEETSE YA LEPELLE (ORWRDP) ya 2-F

Lebalelo e gare e mekamekana le leano la go thuša batho le dikhampani ka maele a go aga phaephe go tloga Seteišeneng sa go pompa meetse sa Lebalelo sa Clapham go ya mo Polokwane e gogago meetse Lephekong la Olifantspoort. Se bohlokwahlokwa ke gore phaephe ye e ntshwa e tla tloša meetse go tšwa letamong le leswa la De Hoop ka Borwa go ya toropong ya Polokwane, yeo e hlokago meetse, ka Lebowa.

PROJEKE YA MEETSE YA LEPELLE (ORWRDP) ya 2-B le 2B+

Lebalelo e gare e mekamekana le leano la go thuša batho le dikhampani ka maele a go aga phaephe go tloga Letamong la Flag Boshielo ka Lebowa (Northern Limb) ka Limpopo. Maikemišetšo a phaephe ye e mphsa ke go fa meepo le batho meetse ka Masepaleng wa Mogalakwena.

Eastern Limb Potable Water

Lebalelo is planning to build on their knowledge within the bulk-raw water space and develop bulk potable water solutions in collaboration with both the public and private sector. The project will focus on the communities located in Lebalelo’s Eastern Limb area of operation, with the communities that fall outside of existing mines SLP commitments being prioritised first.

Dipetse

Lebalelo e bea mašeleng go thuša metsemabapi go fihlelela meetse a ka fase ga mmu ka go epa dipetse, go lokiša, go hlokomela le go akaretša diphaephe le dipompo tšeo di nyakegago go re metsemabapi e hwetše meetse.

Meetse a tšhoganyetšo a Covid-19