MEETSE

Ka semolao, Lebalelo ke Lekgotla la Bašomiši ba Meetse (Water User Association- WUA) e sego Molaodi wa Mešomo ya Meetse (Water Services Authority-WSA). Le ge go le bjalo, Lebalelo e tla nyakišiša go ba Molaodi wa Mešomo ya Meetse (Water Services Authority-WSA) ge e thoma go diragatša leano la yona la go aba meetse a hlatswitšwego go metse mabapi ye e lego ka Lebowa le ka Bohlabela. Lebalelo e tsoma go šomiša bokgoni bja yona lefapheng la meetse a go se hlotliwe le dithoto tša yona go šomišana le Mmušo, lefapha la tša kgwebo le Balaodi ba Mešomo ya Meetse (WSA) ba bangwe, go mekamekana le tlhokego ya meetse ka Limpopo.

Ka ge mošomo wa go aga mananeo a meetse a hlatswitšweng o tlo tšea lebaka le letelele, Lebalelo e akantše go dira lenaneo la ka pejana, e lego la go tsošološa dipetse metseng ye tlhokego ya meetse e tseneletšego. Leano le ke la motšwa o swere. Go bohlokwa go re mananeo a meetse a hlatswitšweng a tsenywe tirišong ka pela, go lebeletšwe tšwelopele ya metse mabapi ya Lebalelo.