DIPROJEKE TŠA RENA TŠA TEMO

Temo

Temopotlana

Phihlelo ya dijo tše lekaneng, tše bolokegileng le tše di fepago mmele e bohlokwa phihlelong ya dinyakwa tša mmele. Lebalelo e boledišana le Kgoro ya Temo le Kgodišo ya Magaeng ya Limpopo (Limpopo Agriculture and Rural Development-LDARD) ka Lenaeotshepedišo la Kwešišano (MoU) go thušana ka diprojeke tša kabelo ya dijo mo e šomelago gona. 

Image credit: Brand South Africa