MAFARAHLAHLA (INFORASTHRAKTŠHA) A RENA

Kantoro ya Tirišo ya Havercroft

Ye ke kantoro segareng ya tirišo, setegniki le tshepidišo ya Mokgatlo wa Lebalelo. 

Havercroft Lefelo la Bodulo

Ka ge bontšhi bja maloko a bašumi ba Lekgotla ba thwalwa ka bongwana mobu kgauswi le methopo farahlahla, Lekgotla le nale lefelo la bodulo go maloko awe a kgathang tema e bohlokwa, gape le la bašumi ba baeng ba go tšwa kgole.

 

Lepheko la noka la Havercroft

Lepheko la noka la Havercroft e bile lefelo la Lebalelo le bohlokwa la go goga meetse go tšwa nokeng ya Lepelle le ya Motse go tloga kgale. Ge Projeke ya ORWRDP e tsenywa tirišong, meetse ao a gogwago go tšwa Lephekong la Havercroft a letetšwe go fokotšega kudu. Ge nako e tšwela pele Lepheko le le tla no fela le šomišwa bjale ka koma madula a bapile a projeke ya ORWRDP le go gogela metsana mabapi ya Havercroft meetse.

Megobe ya Havercroft

Meetse a gogwago go tšwa nokeng ya Lepelle a tsebega ka go ba le leraga le lentši. Go bohlokwa gore Lebalelo e tlogele meetse a seke pele e ka a romela go maloko.

Matamo a Havercroft

Mo meetse a gogwago gona mo Havercroft go na le matamo a mabedi a go swara meetse pele ga ge meetse ao a ka pompelwa lefelong la polokelo ya meetse la Croyden.

Seteišene sa go pompa meetse sa Havercroft

Seteišene se ke se segolo go di feta ka moka tša Lebalelo mo se kgonago go pompa dilitara tše dimilione tše 76 (76 mega-liters (Ml/d) tša meetse ka letšatši.

Bokokotleletša Meetse bja Croyden

Croyden ke lefelo la mathomo la Lebalelo la go hlokomedišiša bontši le maatla a kelelo ya meetse. Go tloga mo lefelong le la godimo, meetse a sa hlatswiwago a theošetšwa seteišeneng sa go pompa meetse sa Clapham.

Seteišene sa go pompa meetse sa Clapham.

Ga bjale Clapham ke lefelo la bobedi la Lebalelo la go hlokomedišiša bontši le maatla a kelelo ya meetse. Meetse a tla go tšwa bokokotleletšong bja meetse bja Croyden a pompiwa go ya Mooihoek ka Borwa. Go ya ka kakanyo e mphsa ya go fetola ORWRDP, Clapham e tlo ba mo go kopanago meetse go tšwa Letamong la De Hoop, ka Borwa le meetse a go tšwa nokeng ya Motse ka Lebowa-Bohlabela. Ge Kgato ya Bobedi-F ya ORWRDP e fetšwa go agwa, meetse a tla elela go tloga Pompong ya Seteišeni sa Clapham go ya Lephekong la Olifantspoort, go fetela Polokwane.

Bobolokela Meetse bja Mooihoek

Le ke lefelo le le lego godimo ka Lebalelo. Go tloga mo meetse a theogela torotswaneng ya Steelpoort le Seteišeneng sa go Pompa Meetse sa Lebalelo ka Spitskop.

 

Bohlatswetša Meetse bja Mooihoek

Kgauswi le Bobolokela Meetse bja Lebalelo go dutše Bohlatswetša Meetse bja Mooihoek. Bjona bo tšea meetse a sa hlatswiwago go tšwa ka Lebalelo, a hlatswiwa, gomme a pompiwa go ya toropong ya Burgersfort, ka Borwa. Lefelo le la go hlatswa meetse ke la Kgoro ya Meetse le Kelelatšhila (DWS) gomme le laolwa ke Boto ya Meetse ya Lepelle e lego boto e bohlokwa ya go neelana ka meetse.

Seteišene sa go pompa meetse sa Spitskop

Seteišene sa Spitskop ke mo meetse a thomago koketšo ya mešomo ka Borwa go ya meepong ye e lego ka Borwa le ka mokokotlong wa pholatinamo ka Bohlabela.

Seteišene sa go pompa meetse sa Dwarsrivier

Seteišene sa go pompa meetse sa Dwarsrivier se bapile le Moepo wa Two Rivers. Ge meetse a sa hlatswiwang a ela go tšwa ka Seteišeneng sa go Pompa Meetse sa Spitskop, a tšwela pele ka leeto la wona la go hlatlogela go ya mafarahlahleng a mafelelo.

Seteišene sa go pompa meetse sa Borwa

Seteišene se sa go pompa meetse sa Borwa se bapile le Moepo wa Pholatinamo wa Mototolo. Go tloga mo meetse a tšea leeto la wona la go rotoga go ya mafelelong mo a fihlago Moepong wa Booysendal ka Borwa.